Regulamin

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.O.

Rozdział 1. Definicje
Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący:

 1. Organizator – Spółka Forum Media Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 13, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000037307, NIP 781-15-51-223, Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł.
 2. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług szkoleniowych, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w zgłoszeniu uczestnictwa w Szkoleniu.
 3. Konsument – zamawiający będący osobą fizyczną składający zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca - zamawiający będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego składający zamówienie w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca-Konsument - osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, składająca zamówienie w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, które nie posiada dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Składający zamówienie – osoba fizyczna/osoby fizyczne/ upoważniona do reprezentowania zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz zamawiającego np. Zarząd spółki, prokurent działający zgodnie z reprezentacją określoną w rejestrze przedsiębiorców, pełnomocnik itp.
 7. Uczestnik – uczestniczący w Szkoleniu: Zamawiający będący osobą fizyczną lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.
 8. Szkolenie – organizowane lub współorganizowane przez Organizatora:
  • Szkolenie – szkolenie, kurs, warsztat lub seminarium,
  • Konferencja – konferencja, kongres, zjazd lub inne przedsięwzięcie o podobnym charakterze,

  które może odbywać się zarówno w formie fizycznej jak i za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (online), w tym w formie hybrydowej.

 9. Biuro Obsługi Klienta – centrum telefonicznej obsługi Zamawiających, za pośrednictwem którego można uzyskać informacje o ofercie Organizatora, złożyć Zamówienie oraz uzyskać informacje dotyczące Zamówienia. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne pod numerem telefonu: 61 66 55 774 oraz 61 66 55 800 (koszt 1 minuty połączenia zgodny ze stawkami operatora). Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dni robocze godzinach: poniedziałek - piątek od 8:00 do 16:00.

Rozdział 2. Zgłoszenie

 1. Warunkiem zgłoszenia udziału w Szkoleniu jest przesłanie Organizatorowi przez Zamawiającego - w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie www, faksem lub pocztą - wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. Przedsiębiorca oraz Przedsiębiorca-Konsument mogą dokonać potwierdzenia zgłoszenia w rozmowie telefonicznej z konsultantem.
 3. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków udziału w Szkoleniu, wynikających z zamówienia oraz niniejszych Ogólnych Warunków.
 4. Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego i złożenia  zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku takiego upoważnienia Organizatorowi  przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami szkolenia.

Rozdział 3. Wpisanie na listę uczestników

 1. W ciągu 3 dni roboczych od przesłania Organizatorowi formularza zgłoszenia lub potwierdzenia zgłoszenia w rozmowie telefonicznej z konsultantem, Zamawiający otrzyma (za pośrednictwem: e-maila), potwierdzenie wpisania Uczestnika na listę szkolenia - Potwierdzenie uczestnictwa w Szkoleniu.
 2. Zawarcie wiążącej umowy o świadczenie usługi szkoleniowej następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Szkoleniu.
 3. Termin Szkolenia (termin spełnienia świadczenia) określa każdorazowo oferta Organizatora.
 4. Po złożeniu zgłoszenia, jednak nie później niż 5 dni przed terminem Szkolenia, Zamawiający otrzyma "Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Szkoleniu", zawierające m.in. dane o miejscu Szkolenia, informacje organizacyjne lub dodatkowo fakturę pro forma.

Rozdział 4. Płatność za Szkolenie

 1. Płatności za Szkolenie można dokonać:
  • w momencie złożenia zamówienia – przechodząc do płatności online lub pobierając fakturę pro forma,
  • na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma, przesłanej przez Organizatora na około 5 dni przed terminem Szkolenia,
  • na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora. Wystawienie faktury VAT nastąpi na 60 dni przed datą Szkolenia, ale nie później niż 7 dni po dacie Szkolenia.
 2. W przypadku uregulowania płatności w momencie zamówienia lub na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu wpłaty. Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania podpisu przez Zamawiającego lub przez osobę przez niego upoważnioną. Faktura VAT zostanie wysłana pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym lub elektronicznie na adres email podany w zamówieniu.
 3. Nieuregulowanie płatności w momencie zamówienia lub na podstawie wystawionej przez Organizatora faktury pro forma nie jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Szkoleniu.

Rozdział 5. Rezygnacja

 1. Dla ważności oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z udziału w Szkoleniu (odstąpienie od umowy) wymagane jest zachowanie formy pisemnej i jego doręczenie do Organizatora listownie lub za pomocą faxu albo na adres mailowy Organizatora. W przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta decyduje data wysłania oświadczenia.
 2. Oświadczenie o rezygnacji z udziału w Szkoleniu w przypadku Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta może zostać złożone w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia i nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych.
 3. Jeżeli do złożenia zamówienia dochodzi na tyle późno, że otwarcie Szkolenia nastąpi przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu, o którym mowa w ust. 2, konieczne jest wyrażenie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta zgody na spełnienie przez Organizatora świadczenia przed terminem odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na spełnienie przez Organizatora świadczenia przed terminem odstąpienia od Umowy zawiera również informację o ograniczeniu uprawnienia do odstąpienia od Umowy.
 4. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 3 oraz potwierdzenie informacji o ograniczeniu uprawnienia do odstąpienia od Umowy jest warunkiem zawarcia Umowy.
 5. W przypadku niedoręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu w terminie wskazanym w ust. 2 jak też w przypadku nieprzybycia lub nieuczestniczenia przez Uczestnika w Szkoleniu bez wcześniejszego oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje opłata za uczestnictwo w Szkoleniu w pełnej wysokości.
 6. W przypadku braku możliwości udziału w Szkoleniu z przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Szkoleniu innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego. Wskazanie przez Zamawiającego innego Uczestnika Szkolenia wymaga formy pisemnej (list, fax, e-mail).
 7. Wzór oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu (odstąpienia od Umowy) zawiera załącznik nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287)

Rozdział 6. Reklamacje

 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Szkolenia w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia Szkolenia.
 2. Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej, listem poleconym lub za pomocą faxu albo e-mailem na adres Organizatora.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
 4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie zewnętrznych podmiotów) czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w formie pisemnej – listownie lub za pomocą poczty e-mail.
 6. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu o którym mowa w pkt. 1 rozdziału 7 pozostaną bez rozpatrzenia.

Rozdział 7. Informacje dodatkowe

 1. Szkolenia prowadzone są w języku polskim chyba, że w treści oferty wyraźnie wskazano na inny język Szkolenia.
 2. Każdy Uczestnik po Szkoleniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział w Szkoleniu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji programu Szkolenia lub zmiany prelegenta. Zmiana może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów i pod warunkiem nieobciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami. Organizator jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o zmianie w sposób jasny i zrozumiały.
 4. Jeżeli przeprowadzenie Szkolenia w umówionym zakresie jest z przyczyn niezawinionych przez Organizatora niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, w tym w szczególności w przypadku nieotrzymania minimalnej liczby zgłoszeń Organizator ma prawo do odwołania Szkolenia lub jego przesunięcia na późniejszy termin.
 5. Jeżeli Organizator nie zaproponuje innego terminu Szkolenia lub termin ten nie zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego, kwota wpłacona przez Zamawiającego na konto Organizatora zostanie zwrócona najpóźniej w terminie 14 dni od planowanej daty rozpoczęcia Szkolenia, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 6. W przypadku odwołania Szkolenia, Zamawiającemu Przedsiębiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów przejazdu, rezerwacji hotelowych i innych kosztów, związanych z udziałem w Szkoleniu z wyjątkiem zwrotu uiszczonej na rzecz Organizatora opłaty za uczestnictwo w Szkoleniu.
 7. Zwrot kosztów za uczestnictwo w szkoleniu lub konferencji nie będzie wypłacany Zamawiającemu Przedsiębiorcy, jeśli Forum Media Polska Sp. z o.o. nie ma wpływu na odwołanie lub przeniesienie szkolenia lub konferencji (nadzwyczajne okoliczności, których nie można było uniknąć wszystkimi rozsądnymi środkami). W takim przypadku zostanie zaproponowany inny termin konferencji lub inne usługi w cenie zgłoszenia.
 8. Na życzenie Zamawiającego możliwa jest organizacja Szkolenia zamkniętego (in-company).
 9. Organizator dopuszcza możliwość organizacji Szkoleń na zasadach odmiennych od określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach. W takim przypadku wiążące są warunki uzgodnione Organizatorem i Zamawiającym, a niniejsze Ogólne Warunki wiążą strony w takim zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z tymi uzgodnieniami.
 10. Organizator oświadcza, że materiały udostępniane Uczestnikom podczas Szkolenia oraz po jego zakończeniu są objęte ochroną prawa autorskiego. Zamawiający i/lub Uczestnik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 11. Zamawiający i/lub Uczestnik nie ma prawa do przekazywania innym podmiotom materiałów udostępnionych przez Organizatora, sporządzonych w wersji pisemnej, elektronicznej lub jakiejkolwiek innej, zarówno w celach prywatnych, jak i zarobkowych, w szczególności w celu zapoznania się przez inne osoby z przebiegiem Szkolenia.
 12. W przypadku udostępnienia przez Organizatora hasła umożliwiającego dostęp do materiałów, Zamawiający i/lub Uczestnik nie ma prawa do przekazywania hasła innym podmiotom.
 13. Organizator podczas Szkolenia lub Konferencji może wykonywać zdjęcia oraz nagrywać filmy w związku z organizowanym Szkoleniem lub Konferencją, które mogą zawierać wizerunek jej Uczestników. Utrwalone materiały Organizator może wykorzystywać na stronach internetowych, których jest administratorem w celach relacjonowania organizowanych Szkoleń oraz Konferencji oraz przyszłych promocji. Szczegółowa informacja dot. przetwarzania danych znajduje się w klauzuli informacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych Forum Media Polska Sp. z o.o..

Rozdział 8. Warunki udziału w Szkoleniu organizowanym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (online).

 1. Uczestnik może wziąć udział w Szkoleniu organizowanym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (online) poprzez zalogowanie się na dedykowanej stronie internetowej lub wskazanej przez Organizatora aplikacji.
 2. W celu przeprowadzenia Szkolenia Organizator może korzystać z zewnętrznych stron internetowych lub aplikacji. W takim przypadku warunkiem udziału Uczestnika w Szkoleniu może być założenie indywidualnego konta użytkownika oraz akceptacja regulaminu świadczenia usług obowiązującego na wskazanej przez Organizatora stronie internetowej lub w aplikacji.
 3. Warunki techniczne Szkolenia organizowanego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (online):
  1. komputer, tablet, smartfon lub inne urządzenie elektroniczne z dostępem do Internetu;
  2. dowolna aktualna przeglądarka internetowa (co najmniej Internet Explorer 7, Firefox 3.x, Safari 4.x, Google Chrome);
  3. indywidualne konto poczty elektronicznej e-mail (może być wymagane do rejestracji i logowania na stronie internetowej lub w aplikacji).
 4. Uczestnik Szkolenia organizowanego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (online) nie ma prawa do utrwalania przebiegu szkolenia lub jego treści. Uczestnik nie ma również prawa do wprowadzania do obrotu treści Szkolenia oraz jakiegokolwiek innego udostępniania Szkolenia osobom trzecim.
 5. Szkolenie organizowane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (online) odbywa się w postaci transmisji strumieniowej. Dostęp do transmisji wymaga stałego połączenia z Internetem.
 6. Zamawiający uzyskuje dostęp do Szkolenia na okres wskazany w treści Zamówienia. Organizator nie jest zobowiązany do aktualizowania Szkolenia.
 7. Szkolenia mogą zostać udostępnione z możliwością pobrania do pamięci urządzenia Zamawiającego lub w formie transmisji strumieniowej na żywo, dostępnej dla Zamawiającego wyłącznie w czasie trwania wydarzenia. Warunki techniczne, w tym konieczność posiadania konkretnego oprogramowania, czas odtwarzania, typ i rozmiar pliku, wskazane zostają ofercie Organizatora w miejscu widocznym dla Zamawiającego.

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
 2. Zamawiający ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Niniejszy zapis nie stanowi wyrażenia ogólnej zgody Organizatora na pozasądowe rozwiązywanie wszystkich sporów. Organizator w każdym przypadku podejmuje indywidualną decyzję.
 3. Ewentualne spory z Przedsiębiorcami wynikające z umów zawartych w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Ogólne Warunki Świadczenia Usług Szkoleniowych obowiązują od dnia 1 kwietnia 2014 r.
 5. Forum Media Polska Sp. z o.o. jest uprawnione do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zachowane są prawa Zamawiającego wynikające z tej wersji Ogólnych Warunków, które obowiązywały w chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia złożenia zamówienia.
 6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z niniejszymi warunkami sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Biuro Obsługi Klienta
Forum Media Polska Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań
tel.: 61 66 55 774
tel.: 61 66 55 800
e-mail: bok@forum-media.pl